Kredyt inwestycyjny „Dobra Wspólnota 20”

Kredyt inwestycyjny „Dobra Wspólnota 20” przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach Wspólnoty np.: remont dachu, wymiana instalacji, nadbudowa, ocieplenie budynku, budowa małej architektury itp.

Kredyt może być przeznaczony na refinansowanie wydatków na realizację inwestycji poniesionych przez Kredytobiorcę z własnych środków, z uwzględnieniem następujących warunków

  1. refinansowanie może dotyczyć wydatków poniesionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt;
  2. poniesione wydatki są udokumentowane;
  3. zostanie zachowany wymagany poziom udziału środków własnych Kredytobiorcy w kosztach inwestycji oraz odpowiednia jego kontrola, aby zapewnić pełną realizację inwestycji.

Oprocentowanie kredytu wynosi:       WIBOR 3M + marża banku 2,09%.

Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 1,00 %, min. 300,00 zł. Opłata przygotowawcza   za rozpatrzenie wniosku kredytowego wynosi 300,00 zł; opłata nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku lub rezygnacji z kredytu; opłata podlega pobraniu w dniu złożenia kompletnego wniosku kredytowego w Banku.

Kredyt udzielany jest na okres do 300 miesięcy.

Karencja w spłacie kapitału (tj. określony w Umowie okres od dnia wypłaty  kredytu do dnia poprzedzającego dzień spłaty pierwszej raty kapitału) nie może być dłuższa niż 24 miesiące, liczona od dnia wypłaty kredytu.

Spłata kredytu może następować wg poniższych dwóch wariantów:

  1. w równych ratach kapitałowo-odsetkowych (metoda annuitetowa);
  2. w ratach malejących, obejmujących stałą kwotę kapitału i kwotę odsetek liczonych od faktycznego zadłużenia.

Środki na spłatę rat kapitałowych i odsetek pobierane są z rachunku bieżącego - na którym ewidencjonowane są środki z przeznaczeniem na fundusz remontowy lub pomocniczego - celowego z przeznaczeniem na fundusz remontowy, prowadzonego przez Bank.