Kredyt Konsolidacyjny

„Kredyt Konsolidacyjny Plus 2019” może być udzielony na spłatę następujących zobowiązań:

kredyt/pożyczka gotówkowa, kredyt/pożyczka samochodowa, limit w karcie kredytowej, limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, kredyt/pożyczka hipoteczna, kredyt mieszkaniowy (pod warunkiem, iż kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności), kredyt studencki, kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy .

 1. Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 zł.
 2. Maksymalna kwota do jakiej Bank udziela kredytu to 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, jeśli jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt mieszkaniowy, z możliwością udzielenia kredytu do 100% wartości nieruchomości.
 3. Maksymalny okres kredytowania wynosi 300 miesięcy.
 4. Warunkiem udzielenia kredytu jest prawidłowa obsługa zobowiązań konsolidowanych.
 5. Dodatkowo Klient może wnioskować o dodatkowe środki na dowolny cel, jednak nie więcej niż 20.000,00 zł.
 6. Kredyt oprocentowany jest wg. stawki WIBOR 3M + marża Banku. 
 7. Obligatoryjnymi formami zabezpieczenia kredytu są:
 • weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową;
 • hipoteka ustanawiana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu;
 • cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

      8. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu wynosi 3% dla klientów banku* i 5% dla pozostałych klientów, min. 500,00 PLN.

      9. Dopuszczalna karencja w spłacie kapitału do 1 roku.

Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym:                                   

 • do 10 lat - WIBOR 3M + 3,62%
 • pow. 10 lat - WIBOR 3M + 3,82%          

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 22,50% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 11,73 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200 000 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 10,67 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,85 %) i marży Banku w wysokości 3,82%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Równe raty miesięczne: 239 x 2.021,10 PLN i 1 x 2.020,05 PLN, łączna liczba rat: 240.  Całkowity koszt kredytu 291.281,95 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 285.062,95 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 3,00 % kwoty udzielonego kredytu dla klientów Banku, wynosząca: 6.000,00 PLN., koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia nieruchomości, będącej zabezpieczeniem kredytu, spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 491.281,95 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 04 lipca 2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał nie stanowi kompletu informacji i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

* Klient banku –  osoba fizyczna  posiadająca rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie  od co najmniej 1 miesiąca, na którym wystąpił wpływ lub wpłata własna i  na dzień złożenia wniosku nie występowało niedopuszczalne saldo debetowe.