Kredyt Konsolidacyjny

„Kredyt Konsolidacyjny Plus 2019” może być udzielony na spłatę następujących zobowiązań:

kredyt/pożyczka gotówkowa, kredyt/pożyczka samochodowa, limit w karcie kredytowej, limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, kredyt/pożyczka hipoteczna, kredyt mieszkaniowy (pod warunkiem, iż kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności), kredyt studencki, kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy .

 1. Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 zł.
 2. Maksymalna kwota do jakiej Bank udziela kredytu to 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, jeśli jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt mieszkaniowy, z możliwością udzielenia kredytu do 100% wartości nieruchomości.
 3. Maksymalny okres kredytowania wynosi 300 miesięcy.
 4. Warunkiem udzielenia kredytu jest prawidłowa obsługa zobowiązań konsolidowanych.
 5. Dodatkowo Klient może wnioskować o dodatkowe środki na dowolny cel, jednak nie więcej niż 20.000,00 zł.
 6. Kredyt oprocentowany jest wg. stawki WIBOR 3M + marża Banku. 
 7. Obligatoryjnymi formami zabezpieczenia kredytu są:
 • weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową;
 • hipoteka ustanawiana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu;
 • cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

      8. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu wynosi 3% dla klientów banku* i 5% dla pozostałych klientów, min. 500,00 PLN.

      9. Dopuszczalna karencja w spłacie kapitału do 1 roku.

Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym:                                   

 • do 10 lat - WIBOR 3M + 3,62%
 • pow. 10 lat - WIBOR 3M + 3,82%          

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 11,20% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 7,01 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 50 000 PLN, okres kredytowania: 60 miesięcy;  oprocentowanie kredytu: 5,34 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1.72%) i marży Banku w wysokości 3,62%. Równe raty miesięczne: 59 rat po 951,45 PLN i 1 rata 951,20 PLN, łączna liczba rat: 60. Całkowity koszt kredytu 8.805,75 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 7.086,75 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 3% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1 500 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia  następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych  dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 58.805,75 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego „Kredyt konsolidacyjny Plus 2019” na 9 września 2019 r.

Niniejszy materiał nie stanowi kompletu informacji i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

* Klient banku – osoba fizyczna  posiadająca rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie  od co najmniej 6 miesięcy, na który dokonywane były systematyczne wpływy i na dzień złożenia wniosku nie występowało niedopuszczalne saldo debetowe.