Kredyt Konsolidacyjny

„Kredyt Konsolidacyjny Plus 2019” może być udzielony na spłatę następujących zobowiązań:

kredyt/pożyczka gotówkowa, kredyt/pożyczka samochodowa, limit w karcie kredytowej, limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, kredyt/pożyczka hipoteczna, kredyt mieszkaniowy (pod warunkiem, iż kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności), kredyt studencki, kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy .

 1. Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 zł.
 2. Maksymalna kwota do jakiej Bank udziela kredytu to 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, jeśli jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt mieszkaniowy, z możliwością udzielenia kredytu do 100% wartości nieruchomości.
 3. Maksymalny okres kredytowania wynosi 300 miesięcy.
 4. Warunkiem udzielenia kredytu jest prawidłowa obsługa zobowiązań konsolidowanych.
 5. Dodatkowo Klient może wnioskować o dodatkowe środki na dowolny cel, jednak nie więcej niż 20.000,00 zł.
 6. Kredyt oprocentowany jest wg. stawki WIBOR 3M + marża Banku. 
 7. Obligatoryjnymi formami zabezpieczenia kredytu są:
 • weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową;
 • hipoteka ustanawiana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu;
 • cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

      8. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu wynosi 3% dla klientów banku* i 5% dla pozostałych klientów, min. 500,00 PLN.

      9. Dopuszczalna karencja w spłacie kapitału do 1 roku.

Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym:                                   

 • do 10 lat - WIBOR 3M + 3,62%
 • pow. 10 lat - WIBOR 3M + 3,82%          

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 15,50% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 5,05 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100 000 PLN, okres kredytowania: 120 miesięcy;  oprocentowanie kredytu: 4,23 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,61%) i marży Banku w wysokości 3,62%. Równe raty miesięczne: 119 rat po 1 023,47 PLN i 1 rata 1 023,42 PLN, łączna liczba rat: 120. Całkowity koszt kredytu 26 035,35 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 22 816,35 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 3% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 000,00 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia  następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych  dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 126 035,35 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu hipotecznego „Kredyt konsolidacyjny Plus 2019” na 02 listopada 2021 r.

Niniejszy materiał nie stanowi kompletu informacji i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

* Klient banku – osoba fizyczna  posiadająca rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie  od co najmniej 6 miesięcy, na który dokonywane były systematyczne wpływy i na dzień złożenia wniosku nie występowało niedopuszczalne saldo debetowe.