Kredyt Płatniczy

Kredyt płatniczy  (do 30 dni) udzielany jest Kredytobiorcom posiadającym rachunek bieżący w Banku o stałej częstotliwości wpłat przez okres co najmniej 1 roku, utrwalonej stabilnej kondycji finansowej, terminowo regulującym swoje zobowiązania wobec Banku, w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań, między innymi wynikających z :

  1. doraźnych potrzeb zasilania finansowego np. płace, zobowiązania z tytułu dostaw, robót, usług, itp.,
  2. pokrycia udzielonych Kredytobiorcy przez Bank gwarancji i poręczeń.

Kredyt płatniczy jest rodzajem krótkoterminowego kredytu obrotowego nieodnawialnego, przeznaczonego na pokrycie konkretnych zobowiązań płatniczych Kredytobiorcy, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej Uchwałą Zarządu Banku, która wynosi 7,20% w stosunku rocznym.

Prowizja od kwoty udzielonego kredytu wynosi 3% min. 300,00 zł. 

Pozostałe opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji Bankowych Banku Spółdzielczego w Kożuchowie dla klientów instytucjonalnych.

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 22,50% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.