Kredyt Hipoteczny

„Dobry kredyt hipoteczny Plus ” udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków uzyskanych z kredytu.

 1. Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 PLN.
 2. Maksymalna kwota do jakiej Bank udziela kredytu to 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.
 3. Okres kredytowania wynosi od 1 roku do 25 lat.
 4. Można skorzystać z karencji w spłacie kapitału w terminie do 3 miesięcy od daty uruchomienia kredytu.
 5. Kredyt oprocentowany jest wg. stawki WIBOR 3M + marża Banku.
 6. Obligatoryjnymi formami zabezpieczenia kredytu są:
 • weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową;
 • hipoteka ustanawiana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości mieszkalnej, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu;
 • cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości  stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

     7. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu wynosi 3,00 % dla klientów banku* i   5,00 % dla pozostałych klientów, min. 500,00 PLN. 

Oprocentowanie kredytu:   

 •  do 10 lat - WIBOR 3M + marża Banku 3,32%                                                            
 •  pow. 10 lat  - WIBOR 3M + marża Banku 3,52%               

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 22,50% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.    

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 11,40 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200 000 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 10,37 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M 6,85 %) i marży Banku w wysokości 3,52%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Równe raty miesięczne: 239 x 1.980,72 PLN i 1 x 1.977,84 PLN, łączna liczba rat: 240.  Całkowity koszt kredytu 281.588,92 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 275.369,92 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 3,00 % kwoty udzielonego kredytu dla klientów Banku, wynosząca: 6.000,00 PLN., koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia nieruchomości, będącej zabezpieczeniem kredytu, spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 481.588,92 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 04 lipca 2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał nie stanowi kompletu informacji i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

* Klient banku – osoba fizyczna  posiadająca rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie  od co najmniej 6 miesięcy, na który dokonywane były systematyczne wpływy i na dzień złożenia wniosku nie występowało niedopuszczalne saldo debetowe.