Kredyt Hipoteczny

„Dobry kredyt hipoteczny Plus ” udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków uzyskanych z kredytu.

 1. Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 PLN.
 2. Maksymalna kwota do jakiej Bank udziela kredytu to 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.
 3. Okres kredytowania wynosi od 1 roku do 25 lat.
 4. Można skorzystać z karencji w spłacie kapitału w terminie do 3 miesięcy od daty uruchomienia kredytu.
 5. Kredyt oprocentowany jest wg. stawki WIBOR 3M + marża Banku.
 6. Obligatoryjnymi formami zabezpieczenia kredytu są:
 • weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową;
 • hipoteka ustanawiana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości mieszkalnej, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu;
 • cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości  stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

     7. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu wynosi 3,00 % dla klientów banku* i   5,00 % dla pozostałych klientów, min. 500,00 PLN. 

Oprocentowanie kredytu:   

 •  do 10 lat - WIBOR 3M + marża Banku 3,32%                                                            
 •  pow. 10 lat  - WIBOR 3M + marża Banku 3,52%               

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 15,50% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.    

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 4,73%  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100 000 PLN, okres kredytowania: 120 miesięcy;   oprocentowanie kredytu: 3,93% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,61%) i marży Banku w wysokości 3,32%. Równe raty miesięczne: 119 rat po 1 009,18 PLN i 1 rata 1 008,61 PLN, łączna liczba rat: 120. Całkowity koszt kredytu 24 320,03 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 21 101,03 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 3% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 000,00 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia się następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych  dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 124 320,03 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu hipotecznego „Dobry kredyt hipoteczny Plus” na 2 listopada 2021 r.

Niniejszy materiał nie stanowi kompletu informacji i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

* Klient banku – osoba fizyczna  posiadająca rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie  od co najmniej 6 miesięcy, na który dokonywane były systematyczne wpływy i na dzień złożenia wniosku nie występowało niedopuszczalne saldo debetowe.