Poręczenia i gwarancje

Bank udziela poręczeń, gwarancji, regwarancji, potwierdzeń gwarancji oraz podejmuje inne czynności z zakresu obsługi gwarancji wystawionych przez inne banki w obrocie krajowym - złotych i w walutach wymienialnych.

1. Gwarancje, regwarancje, potwierdzenia gwarancji i poręczenia mogą być udzielane przez Bank na zlecenie zleceniodawcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada rachunek w Banku i prowadzi rozliczenia pieniężne za pośrednictwem tego rachunku przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy,

b) posiada zdolność kredytową i jest zaliczany do podmiotów w sytuacji normalnej – do grup ryzyka na poziomie niskim, małym i średnim określonych zgodnie z „Metodyką oceny ryzyka kredytowego”, a w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – zaliczany do podmiotów w sytuacji normalnej.

2. Gwarancje, regwarancje, potwierdzenia gwarancji i poręczenia są udzielane na zlecenie banków, rezydentów, dla których Bank ustalił limity zaangażowania, lub gdy bank-zleceniodawca złoży w Banku zabezpieczenie zgodnie z obowiązującą w Banku „Instrukcją prawnych form zabezpieczenia wierzytelności”.