Klienci indywidualni

INFORMACJA

Informujemy, że każda osoba fizyczna będąca  posiadaczem  indywidualnego rachunku bankowego może złożyć  do swoich rachunków   dyspozycję  wkładem na wypadek śmierci. Zgodnie z  art. 56  ustawy – Prawo bankowe, jest to określona kwota, która dotyczy  rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i  rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, wypłata przez Bank określonej kwoty może być dokonana  osobie/osobom wskazanym w dyspozycji tj.  (zapisobiercy/ zapisobiercom), którymi  mogą  być:  małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki ) lub rodzeństwo. Zadysponowana kwota nie wchodzi do spadku po osobie składającej dyspozycję.

Art. 56. Prawa bankowego

„1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie po swojej śmierci  wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.

6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.”