Kredyt Pomostowy

Kredyt pomostowy Unia Biznes i Unia Super Biznes udzielany na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej oraz Regionalnych Programów Operacyjnych i Programów Wspólnotowych.

Bank udziela kredytów:

1) ze względu na okres kredytowania:

 1. krótkoterminowych - z okresem kredytowania do 1 roku,
 2. średnioterminowych - z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat,
 3. długoterminowych - z okresem kredytowania powyżej 3 lat do maksymalnie 10 lat,

2) ze względu na zakres finansowania i źródła spłaty:

 1. kredyt pomostowy Unia Biznes - przeznaczony na sfinansowanie części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem, udzielonym na podstawie umowy o dofinansowanie i zabezpieczony cesją wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy o dofinansowanie,
 2. kredyt pomostowy Unia Super Biznes – przeznaczony na sfinansowanie do 100% przewidywanych kosztów projektu, obejmujący część pomostową spłacaną z uzyskanego dofinansowania i uzupełniającą spłacaną ze środków własnych.

 

 1. Spłata kredytu Unia Biznes następuje jednorazowo i bezzwłocznie z otrzymanej dotacji, lub wielokrotnie i bezzwłocznie z otrzymanych zaliczek dotacji oraz pozostałej kwoty dotacji.
 2. Spłata Kredytu Unia Super Biznes w części pomostowej (w wysokości dotacji) następuje zgodnie z zapisem w ust. 1, a w części uzupełniającej zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu.
 3. Kredyt Unia Super Biznes w części uzupełniającej może być udzielony maksymalnie na okres do 10 lat.
 4. Karencja w spłacie kapitału kredytu Unia Super Biznes w części uzupełniającej może wynosić maksymalnie do 2 lat.
 5. Kredyt udzielany jest w rachunku kredytowym.
 6. Oprocentowanie już od 5,50% do 6,50% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej. 
 7. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu wynosi: z okresem spłaty do 3 lat włącznie 2,50% min. 350,00 zł, z okresem spłaty powyżej 3 lat 3,50% min. 500,00 zł.  
 8. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego od 200,00 zł do  400,00 zł, w zależności od kwoty wnioskowanego kredytu, zgodnie z TOiP BS Kożuchów. 
 9. Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego wynosi 22,50% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.