Kredyt Mieszkaniowy

 „Dobry Kredyt Mieszkaniowy Plus” 

  • Okres kredytowania do 300 miesięcy.
  • Oprocentowanie kredytu wg. stawki  WIBOR 3M + marża Banku w wysokości 3,05% 
  • Prowizja od kwoty udzielonego kredytu 0%. 
  • Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 300,00 zł.  
  • Karencja w spłacie rat do 24 miesięcy.

„Dobry Kredyt Mieszkaniowy Plus” jest przeznaczony na finansowanie celów mieszkaniowych:

1. zakup działki budowlanej;

2. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

4. nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;

5. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu;

6. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;

7. spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji;

8. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:

a. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu   jednorodzinnego,
b. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących  konserwacji   i remontów nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi administracji,
c. zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

9.  inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową   lub dewelopera):

a. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi administracji;

10. zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;

11. refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-10, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 10,40 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200 000 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 9,90 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopy zmiennej WIBOR 3M: 6,85 % i marży Banku w wysokości 3,05%), obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Równe raty miesięczne: 239 x 1.918,11 PLN i 1 x 1.921,56 PLN, łączna liczba rat: 240.  Całkowity koszt kredytu 260.868,85 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 260.349,85 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 0,00 %, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 300,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 460.868,85 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 04 lipca 2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał nie stanowi kompletu informacji i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 22,50% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.

* Klient banku – osoba fizyczna  posiadająca rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie  od co najmniej 6 miesięcy, na który dokonywane były systematyczne wpływy i na dzień złożenia wniosku nie występowało niedopuszczalne saldo debetowe.