Kredyt Mieszkaniowy

 „Dobry Kredyt Mieszkaniowy Plus” 

  • Okres kredytowania do 300 miesięcy.
  • Oprocentowanie kredytu wg. stawki  WIBOR 3M + marża Banku w wysokości 3,05% 
  • Prowizja od kwoty udzielonego kredytu dla klientów banku 0,50%, dla pozostałych klientów 1,50% nie mniej niż 500,00 zł.
  • Karencja w spłacie rat do 24 miesięcy.

„Dobry Kredyt Mieszkaniowy Plus” jest przeznaczony na finansowanie celów mieszkaniowych:

1. zakup działki budowlanej;

2. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

4. nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;

5. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu;

6. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;

7. spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji;

8. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:

a. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu   jednorodzinnego,
b. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem     bieżących  konserwacji   i remontów nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi administracji,
c. zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

9.  inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową   lub dewelopera):

a. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi administracji;

10. zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;

11. refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-10, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 3,79 %  dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200 000 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: 3,66 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,61 %) i marży Banku w wysokości 3,05%. Równe raty miesięczne: 239 rat po 1 176,61 PLN i 1 rata 1 175,45 PLN, łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 83 604,24 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 82 385,24 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1 000 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych  dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 283 604,24 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego „Dobry kredyt mieszkaniowy Plus” na 02 listopada 2021 r.

Niniejszy materiał nie stanowi kompletu informacji i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 15,50% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.

* Klient banku – osoba fizyczna  posiadająca rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie  od co najmniej 6 miesięcy, na który dokonywane były systematyczne wpływy i na dzień złożenia wniosku nie występowało niedopuszczalne saldo debetowe.