Kredyt w RB

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytowej, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.

Kredyt ten jest postawiony do dyspozycji Klienta w jego rachunku bieżącym.

Kredyt w rachunku bieżącym jest udzielony na okres do 12 miesięcy, przy zabezpieczeniu w formie hipoteki lub zastawu rejestrowego, możliwe jest udzielenie kredytu na okres do 24 miesięcy.

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 22,50% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.

Nasz Bank oferuje:

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym „BIZNES Plus”

Lp.

Rodzaj kredytu obrotowego

Oprocentowanie zmienne = WIBOR 3M + marża Banku

Grupa Ryzyka kredytowego

Grupa I (normalne i pod obserwacją)

Grupa II (normalne i pod obserwacją)

Grupa III (poniżej standardu)

 1.

Do 1 roku w rachunku bieżącym

WIBOR 3M+3,25 %

WIBOR 3M+3,45 %

WIBOR 3M+4,95 %

 2.

Powyżej 1 roku do 2 lat w rachunku bieżącym

WIBOR 3M+3,25 %

WIBOR 3M+3,45 %

WIBOR 3M+4,95 %

   

 Oprocentowanie kredytu nalicza się wg stawki średniej WIBOR 3M plus marża Banku.

 Wysokość stawki WIBOR 3M zmieniana będzie na początku każdego miesiąca

 Od udzielonego kredytu Bank będzie pobierał prowizje i opłaty w następujących wysokościach:

 Prowizje i opłaty od kredytu BIZNES Plus

 Obrotowy w rachunku bieżącym:

 - do 1 roku

 - pow. 1 roku do 2 lat

 

2,50 %

5,00%

 

min. 250,00 zł

min. 400,00 zł

 

 Prowizja za gotowość finansową

2,00 %

w stosunku rocznym

Od salda niewykorzystanej kwoty kredytu

 Prowizja za rozpatrzenie wniosku

od 200,00 zł do 400,00 zł

w zależności od wnioskowanej kwoty kredytu 

Wg TOiP

 Pozostałe opłaty i prowizje

x

x

Wg TOiP