w walucie

Lokaty walutowe o zmiennym oprocentowaniu liczonym w stosunku rocznym.

Oprocentowanie  obowiązuje od 15.06.2022 r.

Rodzaj lokaty

Oprocentowanie i waluty

USD           EUR           GBP

1 miesięczne min. 1000,00

0,25              0,25           0,25

3 miesięczne min. 1000,00

0,25              0,25           0,25

6 miesięczne min 1000,00

0,25              0,25           0,25

 

Zobowiązania z tytułu rachunków  lokat  terminowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.  (BFG)