w walucie

Lokaty walutowe o zmiennym oprocentowaniu liczonym w stosunku rocznym.

Oprocentowanie  obowiązuje od 29.05.2020 r.

Rodzaj lokaty

Oprocentowanie i waluty

USD           EUR           GBP

1 miesięczne min. 1000,00

0,01          0,01            0,01

3 miesięczne min. 1000,00

0,01           0,01            0,01

6 miesięczne min 1000,00

0,01           0,01            0,01

 

Zobowiązania z tytułu rachunków  lokat  terminowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.  (BFG)