w walucie

Lokaty walutowe o zmiennym oprocentowaniu liczonym w stosunku rocznym.

Oprocentowanie  obowiązuje od 01.06.2024 r.

Rodzaj lokaty

Oprocentowanie i waluty

USD           EUR           GBP

1 miesięczne min. 1000,00

0,75              0,75           0,75

3 miesięczne min. 1000,00

0,75              0,75           0,75

6 miesięczne min 1000,00

0,75              0,75           0,75

 

Zobowiązania z tytułu rachunków  lokat  terminowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.  (BFG)