Kredyt Płatniczy

Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcom posiadającym rachunek bieżący w Banku o stałej częstotliwości wpłat przez okres co najmniej 1 roku, utrwalonej stabilnej kondycji finansowej, terminowo regulującym swoje zobowiązania wobec Banku, w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań, między innymi wynikających z :

1) doraźnych potrzeb zasilania finansowego np. płace, zobowiązania z tytułu dostaw, robót, usług, itp.;

2) pokrycia udzielonych Kredytobiorcy przez Bank gwarancji i poręczeń.

Kredyt płatniczy jest rodzajem krótkoterminowego kredytu obrotowego nieodnawialnego, przeznaczonego na pokrycie konkretnych zobowiązań płatniczych Kredytobiorcy, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

Kredyt płatniczy może być udzielony na okres do 30 dni.

Oprocentowanie wynosi 7,20% w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej.

Prowizja od kwoty udzielonego kredytu wynosi 3,00% min. 300,00 zł.

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 22,50% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.