Kredyt w RB

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych przeznaczonym na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności rolniczej, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu.

Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu kredytowego w danym okresie i może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy kredytu.

  1. Wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym następuje poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku bieżącego w przypadku braku środków na rachunku. Każde uznanie lub obciążenie rachunku bieżącego jest spłatą lub wykorzystaniem kredytu.
  2. Wpływy na rachunek bieżący Kredytobiorcy przeznaczane są w pierwszej kolejności na pokrycie zadłużenia z tytułu wypłat dokonanych w ramach przyznanego/udzielonego limitu kredytowego (z wyłączeniem tytułów egzekucyjnych).
  3. Spłata całości lub części kredytu odnawia o równowartość dokonanej spłaty kwotę pozostającego do wykorzystania limitu kredytowego przyznanego i ustalonego w umowie kredytu na dany okres.
  4. Wysokość przyznanego/udzielonego limitu kredytowego jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym. Wpływy na rachunek Klienta, stanowiące podstawę ustalenia limitu kredytowego powinny pochodzić wyłącznie z tytułu prowadzonej działalności rolniczej lub gospodarczej.
  5. Kwota przyznanego/udzielonego limitu kredytowego nie może przekroczyć średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 3 miesięcy lub średniomiesięcznych wpływów przewidywanych w okresie kredytowania - gdy będą one niższe niż kwota ustalona na podstawie wpływów faktycznych,
  6. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność sezonową przy ustalaniu średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący uwzględnia się okres ostatnich 12 miesięcy.

Nasz Bank oferuje:

  • Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym „BIZNES Plus”

Lp.

 

 

Rodzaj kredytu

obrotowego

Oprocentowanie zmienne = WIBOR 3M + marża Banku

Grupa Ryzyka kredytowego

Grupa I

(normalne i pod obserwacją)

Grupa II (normalne i pod obserwacją)

Grupa III

(poniżej standardu)

1

Do 1 roku w rachunku bieżącym

WIBOR 3M

+

3,25 %

WIBOR 3M

+

3,45 %

WIBOR 3M

+

4,95 %

2

Powyżej 1 roku do 2 lat w rachunku bieżącym

WIBOR 3M

+

3,25 %

WIBOR 3M

+

3,45 %

WIBOR 3M

+

4,95 %

Oprocentowanie kredytu nalicza się wg stawki średniej WIBOR 3M plus marża Banku.

Wysokość stawki WIBOR 3M zmieniana będzie na początku każdego miesiąca

Od udzielonego kredytu Bank będzie pobierał prowizje i opłaty w następujących wysokościach:

Prowizje i opłaty od kredytu "BIZNES Plus"

Obrotowy w rachunku bieżącym

- do 1 roku

- do 2 lat

 

2,50 %

5,00%

 

min. 250,00 zł

min. 400,00 zł

 

Prowizja za gotowość finansową

2,00 %

w stosunku rocznym

Od salda niewykorzystanej kwoty kredytu

Prowizja za rozpatrzenie wniosku

od 200,00 zł

do 400,00 zł

w zależności

od kwoty kredytu

Wg TOiP

Pozostałe opłaty i prowizje

x

x

Wg TOiP

 

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 22,50% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.