jsmsBankNet

Usługa jsmsBankNet

Usługa jsmsBankNet polega na  przesyłaniu na telefon komórkowy Posiadacza rachunku komunikatu (SMS) informującego go o  stanie jego środków na rachunku.  Warunkiem korzystania z usługi jest posiadanie telefonu komórkowego operatora krajowego i złożenie pisemnego wniosku o uaktywnienie usługi. Wszystkie informacje przekazywane Posiadaczowi rachunku są poufne. Aktywacja usługi następuje w placówce Banku, podczas kórej Posiadacz rachunku otrzymuje hasło PIN.

System informatyczny juz po kilku minutach od dokonania operacji na rachunku wysyła komunikat SMS  z informacją o wykonanym księgowaniu.

 Posiadacz rachunku sam wybiera rodzaj informacji, które chce otrzymywać. Istnieje możliwość wyboru opcji automatycznej lub odpowiedzi na zadane pytanie.

Automatyczna opcja:

 • uznanie

 • obciążenie - minimalna kwota ......... 
 • blokada kartowa - minimalna kwota ...............
 • dostępne środki na początek dnia lub dostępne środki po zmianie- minimalna kwota.........
 • przypomnienie o spłacie raty kredytu (na 3 dni przed terminem lub na ... dni przed terminem)
 • przypomnienie o zapadalności lokaty (na 3 dni przed terminem lub na ... dni przed termine

 Na żądanie Posiadacza system informatyczny za pośrednictwemb usługi  jsmsBankNet i dokona odpowiedzi na zadane pytanie. Pytanie  wymaga sformatowana odpowiedniej treść wiadomości SMS (komendy SMS) wysyłanej przez Posiadacza  na numer telefonu 3838 posiadacz może:

 • uzyskiwać aktualne informacje o saldach/wolnych środkach na rachunkach;
 • uzyskiwać aktualne dane o oprocentowaniu rachunków;
 • uzyskiwać informacje o 4 ostatnich operacjach na rachunkach;
 • zmienić hasło PIN

Komenda SMS musi zawierać<Prefiks_Banku> <spacja>modulo#PIN#zapytanie, gdzie:

 • Prefiks_Banku - numer kierunkowy banku w usłudze telekomunikacyjnej 9673,
 • modulo oznacza siedmiocyfrowy numer klienta,
 • PIN -nadawane i przekazywane klientowi przez system 4 cyfrowe hasło,
 • NRB - oznacza pełny numer rachunku bankowego
 • zapytanie to rodzaj oczekiwanej odpowiedzi.

Dostępne zapytania to:

 • S - wolne środki/salda wszystkich rachunków,
 • SB- wolne środki/salda rachunków bieżących,
 • SK - salda rachunków kredytowych,
 • ST - salda rachunków terminowych,
 • SR#<NRB>- wolne środki wybranego rachunku,
 • O – oprocentowanie wszystkich rachunków,
 • OB-  oprocentowanie rachunków bieżących,
 • OK - oprocentowanie rachunków kredytowych,
 • OT- oprocentowanie rachunków terminowych,
 • OR#<NRB> - oprocentowanie wybranego rachunku,
 • W - operacje wszystkich rachunków,
 • WB - operacje rachunków bieżących,
 • WK - operacje rachunków kredytowych,
 • WT - operacje rachunków terminowych,
 • WR#<NRB> -  ostatnie operacje wybranego rachunku,
 • zmiana hasła PIN <modulo>#aktualny-<PIN>#P#nowy-<PIN>

System SMS Banking po potwierdzeniu zgodności numeru klienta, numeru telefonu i hasła PIN, wysyła odpowiedź.Użycie hasła PIN jest równoznaczne z autoryzacją.

Uruchomienie  Usługi  jest  bezpłatne.

Potrzebne formularze: Wniosek o uaktywnienie/zmianę usługi jsmsBankNet