Kredyt Obrotowy

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług oraz procesem rozliczeń pieniężnych.
 

Wysokość kredytu obrotowego powinna wynikać z zapotrzebowania na kapitał obrotowy, obliczonego na podstawie dokumentów przedstawionych przez Klienta.

Kredyt może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych rodzajem prowadzonej przez Kredytobiorcę działalności – jako długoterminowy.

Spłata kredytu obrotowego następuje w ratach dogodnych dla Klienta, a terminy spłaty  kredytu powinny być dostosowane do cyklu obrotowego działalności.

1) Kredyt obrotowy „BIZNES Plus”

Lp.

 

 

Rodzaj kredytu

obrotowego

Oprocentowanie zmienne = WIBOR 3M + marża Banku

Grupa Ryzyka kredytowego

Grupa I

(normalne i pod obserwacją)

Grupa II (normalne i pod obserwacją)

Grupa III

(poniżej standardu)

1

Do 1 roku w rachunku kredytowym

WIBOR 3M

+

2,95 %

WIBOR 3M

+

3,15 %

WIBOR 3M

+

4,70 %

2

Powyżej 1 roku do 3 lat w rachunku kredytowym

 

WIBOR 3M

+

3,05 %

WIBOR 3M

+

3,25 %

WIBOR 3M

+

4,95 %

3

Powyżej 3 lat do 5 lat w rachunku kredytowym

 

WIBOR 3M

+

3,15 %

WIBOR 3M

+

3,25 %

WIBOR 3M

+

5,05 %

Oprocentowanie kredytu nalicza się wg stawki średniej WIBOR 3M plus marża Banku.

Wysokość stawki WIBOR 3M zmieniana będzie na początku każdego miesiąca.

Opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi od 200,00 zł do 400,00 zł w zależności od kwoty kredytu.

Dla posiadaczy rachunków bieżących w BS Kożuchów, prowizja wynosi:

- do 1 roku 2,50% min. 250,00 zł 

- pow. 1 roku do 3 lat 3,00% min. 300,00 zł

- pow. 3 lat 3,50% min. 350,00 zł     

Dla pozostałych klientów prowizja wynosi:

- do 1 roku 3,00% min. 300,00 zł 

- pow. 1 roku do 3 lat 3,50% min. 350,00 zł

- pow. 3 lat 4,00% min. 400,00 zł     

 

2) "Kredyt rolniczy nawozowy 2019" na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej.

Kredyt jest krótkoterminowy z okresem spłaty do 12 miesięcy.

Kwota kredytu do 1.500,00 zł. na 1 ha użytków rolnych.

Kredyt oprocentowany jest wg. zmiennej stopy procentowej, która wynosi tylko 6,50% w stosunku rocznym.

Dla Klienta posiadającego rachunek bieżący lub ROR z prawidłową obsługą, prowizja od kwoty udzielonego kredytu wynosi 2,50% min. 250,00 zł, dla pozostałych Klientów  3,50%, min. 350,00 zł.

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 22,50% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.