Kredyt Inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych (udziału własnego) Kredytobiorcy.

Kredyty inwestycyjne, mogą być udzielane na okres do 10 lat, w uzasadnionych przypadkach maksymalnie na okres do 15 lat.

Nasz Bank oferuje:

Kredyt inwestycyjny „BIZNES Plus”

Lp.

Rodzaj kredytu inwestycyjnego

Oprocentowanie zmienne = WIBOR 3M + marża Banku

Grupa Ryzyka kredytowego

Grupa I (normalne i pod obserwacją)

Grupa II (normalne i pod obserwacją)

Grupa III (poniżej standardu)

1.

Do 5 lat w rachunku kredytowym

WIBOR 3M+3,05 %

WIBOR 3M+3,25 %

WIBOR 3M+5,05 %

2.

Powyżej 5 lat do 10 lat w rachunku kredytowym

WIBOR 3M+3,25 %

WIBOR 3M+3,45 %

WIBOR 3M+5,25 %

Oprocentowanie kredytu nalicza się wg stawki średniej WIBOR 3M plus marża Banku.

Wysokość stawki WIBOR 3M zmieniana będzie na początku każdego miesiąca

Od udzielonego kredytu Bank będzie pobierał prowizje i opłaty w następujących wysokościach:

Prowizje i opłaty od kredytu BIZNES Plus

 Inwestycyjny 


 

2,50%

min. 350,00 zł

Dla posiadaczy aktywnych rachunków bieżących w BS

3,50%

min. 500,00 zł

Dla pozostałych Klientów

 Prowizja za rozpatrzenie wniosku

od 200,00 zł do 400,00 zł

w zależności od kwoty kredytu

wg TOiP

 Pozostałe opłaty i prowizje

x

x

wg TOiP

Warunkiem skorzystania z kredytu BIZNES ze stopą WIBOR 3M jest posiadanie lub założenie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie z prawidłową obsługą finansową.

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 22,50% w stosunku rocznym.