Karty płatnicze

Karta Płatnicza

Posiadaczom rachunków oszczędnościowo -  rozliczeniowych ROR , ROR JUNIOR ROR, ROR STUDENT I ROR SENIOR oraz rachunków walutowych Bank oferuje następujące typy kart debetowych:

do rachunków w złotych

  • karta Visa Classic
  • karta zbliżeniowa Visa payWave;
  • naklejka zbliżeniowa

do rachunków walutowych

  • karta  VISA Euro;

Karta umożliwia Posiadaczowi rachunku/Użytkownikowi karty dokonywanie następujących transakcji:

1. płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych logo organizacji płatniczej, w której wydana jest karta, w tym dokonywania transakcji zbliżeniowych, dla karty, która posiada funkcję zbliżeniowości;

2.  wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych logo organizacji płatniczej, w której wydana jest karta;

3. wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich oznaczonych logo organizacji płatniczej, w której wydana jest karta;

4.wypłaty gotówki  na terenie Polski, w kasach sklepu przy okazji płatności kartą za usługi i towary (usługa cash back), usługa cash back nie dotyczy kart walutowych, w placówkach oznaczonych logo organizacji płatniczej, w której wydana jest karta, u akceptantów świadczących taką usługę;

5. płatności dokonywanych na odległość, bez fizycznego użycia karty, np. poprzez Internet (transakcje internetowe), telefon;

6. sprawdzenie salda dostępnych środków na rachunku bankowym oraz zmianę kodu PIN w bankomatach świadczących taką usługę.

Wysokość jednorazowego limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych na terenie Polski, jest ustalana przez organizacje płatnicze i obecnie  dla kart VISA wynosi 100,00 zł. Transakcja zbliżeniowa przekraczająca limit kwoty wymaga podania kodu PIN.

W ramach usługi cash back Posiadacz rachunku/Użytkownik karty może jednorazowo wypłacić gotówkę do określonego przez organizacje płatnicze limitu (300 zł w przypadku kart VISA ). Warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie transakcji bezgotówkowej – nie jest możliwa sama wypłata gotówki.  

Posiadacz rachunku/Użytkownik karty jest jedyną osobą uprawnioną do używania karty i kodu PIN.

Do jednego rachunku bankowego może być wydana dowolna liczba kart, przy czym jednemu Posiadaczowi rachunku/Użytkownikowi karty nie można wydać kilku kart jednego typu (np. jeden Posiadacz rachunku/Użytkownik karty nie może posiadać dwóch kart debetowych VISA Classic, ale może posiadać jedną kartę debetową VISA Classic, jedną kartę debetową Visa payWave. 

Funkcję zbliżeniową można wyłączyć/ponownie włączyć w placówce Banku/na Infolinii Banku BPS S.A./w portalu kartowym;

Aktywacji karty Posiadacz rachunku/Użytkownik karty dokonuje:

1) za pośrednictwem Infolinii Banku BPS;

2) za pośrednictwem portalu kartowego (www.kartosfera.pl)

3) w placówce Banku  

Pierwsza karta wydawana do rachunku jest kartą główną, a każda następna kartą dodatkową.

Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN powoduje czasowe zablokowanie karty. Karta czasowo zablokowana z powodu trzykrotnie wprowadzonego błędnie kodu PIN zostanie automatycznie odblokowana następnego dnia po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN lub tego samego dnia po kontakcie Posiadacza rachunku/Użytkownika karty z Infolinią Banku BPS.

Stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jeden z podanych niżej sposobów:

  • elefonicznie poprzez Infolinię Banku BPS S.A. pod numerem +48 862 155 050;
  • telefonicznie za  pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem telefonu + 48 828 828 828;
  • osobiście w placówce sprzedażowej Banku;      
  • za pośrednictwem portalu kartowego:  www.kartosfera.pl

Zgłoszenie, o którym mowa jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty. Po zastrzeżeniu karty nie ma możliwości dalszego korzystania z karty.

Karty Visa rozliczane w trybie on-line, wyposażone w mikroprocesor, ważne są  3 lata z możliwością automatycznego odnowienia, z wygodnym dopasowanym do indywidualnych możliwości dziennym limitem wypłat gotówkowych i bezgotówkowych.

 

Wydanie karty jest bezpłatne.

Przy wypłacie z innego bankomatu pobierana jest opłata w wysokości 6,00 zł, od dokonanej operacji.

Potrzebne formularze: wniosek o wydanie karty.