Kredyt Inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych (udziału własnego) Kredytobiorcy, wnoszonych w szczególności w formie:

  • środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, z zastrzeżeniem, że środki te nie wynikają z innych zobowiązań Kredytobiorcy np. kredytu w innym banku,
  • nabycia i opracowania dokumentacji technicznej przedsięwzięcia,
  • zakupu nieruchomości przeznaczonej na wykonywanie działalności gospodarczej,
  • zakupionych  materiałów i urządzeń,
  • poniesionych nakładów inwestycyjnych wykonanych systemem gospodarczym, udokumentowanych odpowiednio wyciągami bankowymi, aktami notarialnymi, fakturami wystawionymi na Kredytobiorcę, rachunkami, wyceną rzeczoznawcy lub kosztorysem powykonawczym.

Kredyt inwestycyjny wraz z środkami własnymi i środkami pochodzącymi z innych źródeł finansowania powinien zapewnić całkowite sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 20% wartości netto przedsięwzięcia (bez VAT) i ma być udokumentowany.

Okres kredytowania nie może być dłuższy niż okres amortyzacji majątku sfinansowanego kredytem. W uzasadnionych przypadkach, np. przyspieszonej amortyzacji, okres kredytowania może być wydłużony maksymalnie do 1,5 okresu amortyzacji.

 1) Kredyt inwestycyjny „BIZNES Plus”

Lp.

Rodzaj kredytu

inwestycyjnego

Oprocentowanie zmienne = WIBOR 3M + marża Banku

Grupa Ryzyka kredytowego

Grupa I

(normalne i pod obserwacją)

Grupa II (normalne i pod obserwacją)

Grupa III

(poniżej standardu)

1

Do 5 lat w rachunku

kredytowym

WIBOR 3M

+

3,05 %

WIBOR 3M

+

3,25 %

WIBOR 3M

+

5,05 %

2

Powyżej 5 lat do 10 lat w rachunku kredytowym

WIBOR 3M

+

3,25 %

WIBOR 3M

+

3,45 %

WIBOR 3M

+

5,25 %

Oprocentowanie kredytu nalicza się wg stawki średniej WIBOR 3M plus marża Banku.

Wysokość stawki WIBOR 3M zmieniana będzie na początku każdego miesiąca.

Od udzielonego kredytu Bank będzie pobierał prowizje i opłaty w następujących wysokościach:

Prowizje i opłaty od kredytu "BIZNES Plus"

Inwestycyjny 

 

2,50 %

min. 350,00 zł

Dla posiadaczy aktywnych rachunków bieżących w BS

3,50 %

min. 500,00 zł

Dla pozostałych klientów

Prowizja za rozpatrzenie wniosku

od 200,00 zł do 400,00 zł 

w zależności od kwoty kredytu

wg TOiP

Pozostałe opłaty i prowizje

x

x

wg TOiP

Warunkiem skorzystania z kredytu "BIZNES Plus" ze stopą WIBOR 3M jest posiadanie lub założenie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie z prawidłową obsługą finansową.

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 22,50% w stosunku rocznym.

 

 

2) "Kredyt na zakup ziemi rolniczej" - kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych.

  • okres kredytowania do 15 lat, z możliwą karencją w spłacie rat kapitału do 2 lat,
  • raty płatne kwartalnie, półrocznie lub w okresach rocznych, 
  • oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej, indeksowanej wg stawki WIBOR 3M + marża Banku w wysokości 3,0% w stosunku rocznym, raty odsetkowe płatne kwartalnie,
  •  prowizja od udzielonego kredytu 2,0% min. 300,00 zł dla posiadaczy rachunków bieżących w Banku z prawidłową obsługa finansową, dla pozostałych klientów 3,0% min. 400,00 PLN,
  • prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 300,00 zł. 

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego wynoszą 22,50% w stosunku rocznym, wg. zmiennej stopy procentowej.