Wakacje kredytowe 2022 r.

CZYM SĄ NOWE USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE?

To zawieszenie spłaty Twojego kredytu na kilka miesięcy. Ustawowe wakacje kredytowe dotyczą zarówno rat kapitałowo-odsetkowych, jak i raty odsetkowej – gdy kredyt jest jeszcze wypłacany.

 • Wakacje kredytowe przysługują Kredytobiorcy:
  1. w stosunku do jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych;
  2. w odniesieniu do kredytów mieszkaniowych (zakup mieszkania, budowę domu, remont mieszkania, remont domu) dla klientów indywidualnych.

 • Bank nie pobiera opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Wniosków

 • Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje Kredytobiorcy w okresie:
  1. od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  2. od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  3. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.

 • Okres zawieszenia spłaty kredytu nie jest traktowany jako okres kredytowania;

 • Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w Umowie kredytu, poza terminami związanymi z ubezpieczeniami powiązanymi z Umową kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu;
 • W okresie zawieszenia spłaty Kredytu nie są realizowane dyspozycje Kredytobiorcy związane z Umową kredytu, którego spłata została zawieszona m.in. realizacja wcześniejszych spłat, wydawania zaświadczeń/opinii bankowych;
 • Skorzystanie z zawieszenia spłaty kredytu nie wyklucza możliwości skorzystania przez Kredytobiorcę z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców;
 • Skorzystanie z zawieszenia spłaty kredytu nie wyklucza możliwości wypłaty kolejnych transz kredytu;

Bank przyjmuje od Kredytobiorcy Wniosek (podpisany przez wszystkich Kredytobiorców) poprzez:

 • system bankowości elektronicznej eBankNet w zakładce „Kontakt” – „Nowa wiadomość” – „Kategoria wiadomości” – „Wniosek o zawieszenie spłat – wakacje kredytowe” - załączając formularz Wniosku pobrany ze strony Banku – wyłącznie w sytuacji, kiedy w Kredycie występuje 1 Kredytobiorca;
 • złożenie Wniosku w Placówce Banku;
 • dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich Kredytobiorców;
 • dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Banku.

Po szczegóły zapraszamy do naszych oddziałów:

Oddział w Kożuchowie – 67-120 Kożuchów, ul. Klasztorna 4
Oddział w Nowym Miasteczku – 67-124 Nowe Miasteczko, ul. Rynek 25
Oddział w Nowej Soli – 67-100 Nowa Sól, Os. Konstytucji 3 Maja 9D
Oddział w Kargowej – 66-120 Kargowa, ul. Rynek 2
Filia w Trzebiechowie -   66-132 Trzebiechów, ul. Aleja Lipowa 2