O nas

Zasady Ładu Korporacyjnego

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego”

wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

W  związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Bank Spółdzielczy w Kożuchowie, zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że wprowadza „Zasady Ładu  Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym stanowią zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne  Banku  w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Treść „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego znajduje się w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego 2014 r. pod poz. 17, dostępnym również na stronie internetowej Komisji pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/zasady_ladu_korporacyjnego oraz  na stronie internetowej Banku pod adresem: https://www.bskozuchow.pl/.

Główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego”, które, zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci to:

  1. Zasada określona w § 8 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – ułatwienia dla udziałowców:

W opinii Banku, Statut Banku, przepisy Prawa Spółdzielczego oraz Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli obowiązujący w Banku regulują przebieg i udział w Zebrań Przedstawicieli w sposób kompleksowy. Ponadto wprowadzenie technologii transmisji obrad Zebrań Przedstawicieli oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym jest kosztownym rozwiązaniem i byłoby w znacznym stopniu utrudnione ze względów organizacyjno-technicznych. Należy zwrócić uwagę, iż wprowadzenie tej zasady ma sens w spółkach publicznych, gdzie akcjonariat jest rozproszony. Natomiast banki spółdzielcze cechują się z zasady lokalnością działania, w związku z czym nie ma uzasadnienia dla wprowadzania tak kosztownych rozwiązań. 

  1. Zasady określone w § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – transakcje z podmiotami powiązanymi.

Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe dlatego nie  będzie stosował się do zasad określonych w § 11

  1. Zasady określone w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” „Zasad Ładu Korporacyjnego”

 W związku z niewykonywaniem przez Bank działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9 - Bank nie  będzie stosował się do zasad określonych w Rozdziale 9. 

 

Kożuchów  26.02.2020 r.                                                                                                                                                           Zarząd

 

                                                                                                                                                                            

Bank dąży do zapewnienia jak największej przejrzystości swoich działań, należytej jakości komunikacji z klientami oraz ochrony praw członków (udziałowców).

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie przestrzeganie przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego  za 2020 rok, opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wstecz