O nas

Historia Banku

Dnia 11 listopada 1947 r. w Sądzie Okręgowym w Głogowie, Zarząd w osobach Ludwik Zawadziński, Ludwik Gdela, Józef Matuszak dokonali wpisu do rejestru spółdzielni pod nazwą "Powszechny Bank Spółdzielczy z odpowiedzialnością ograniczoną w Kożuchowie" nr I.RS.III.112. Przedmiotem działania Spółdzielni było: udzielanie kredytów w formie dyskonta weksli, pochodzących z obrotów handlowych, pożyczek wekslowych oraz w rachunku bieżącym. Wartość jednego udziału członkowskiego wynosiła 500,00 zł.

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kożuchowie:

Tadeusz Kupriańczyk
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Alicja Cichecka
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zygmunt Suchojad
Sekretarz Rady Nadzorczej

Marek Borkowski
Członek Rady Nadzorczej

Anna Teska
Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie:

Natalia Pawlak
Prezes Zarządu 

Sławomir Błaszczak
Wiceprezes Zarządu d/s Finansowo-Księgowych

Katarzyna Jakóbczak
Członek Zarządu

Struktura organizacyjna

  • -

Zasady polityki informacyjnej

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie informuje, że w  zakresie wykonania następujących przepisów:

Rozporządzenia 575/2013 UE (Rozporządzenie CRR),
Rozporządzenia 1423/2013 UE,
Rozporządzenia 2015/1555 UE,
Ustawy Prawo bankowe, ze szczególnym uwzględnieniem art. 111a,
Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach,
Zasad ładu korporacyjnego KNF,
Rekomendacji „M” KNF,
Rekomendacji „P” KNF,

posiada opracowany dokument "Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Kożuchowie".

System Kontroli Wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie będącym Uczestnikiem Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

Grupa BPS

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie działa w ramch grupy banków spółdzielczych  zrzeszonych  z Bankiem Polskiej Spółdzileczości SA (BPS SA). Grupę BPS tworzy 307 banków spółdzielczych i Bank BPS SA, jako bank zrzeszający.

Zasady Ładu Korporacyjnego

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

W  związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Bank Spółdzielczy w Kożuchowie, zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że wprowadza „Zasady Ładu  Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Euro - FATCA

Informacja dla posiadaczy rachunków bankowych w zakresie obowiązków wynikających z EURO-FATCA.

Reklamacje

Zasady reklamacji

Bilans Banku