BS Kożuchów

Kalendarz, imieniny

Czwartek 9 Grudnia 2021 r.  
Wiesława, Leokadii, Joachima

Bankowość internetowa

Przejdź do strony logowania

Znajdź nas na mapie

Sprawdź jak dojechać do banku

Reklama

  • BLIK
  • mojeID
  • Diners Club International

Nawigacja

O banku   /   Historia banku   /   

Treść strony

HISTORIA BANKU

Dnia 11 listopada 1947r. w Sądzie Okręgowym w Głogowie, Zarząd w osobach Ludwik Zawadziński, Ludwik Gdela, Józef Matuszak dokonali wpisu do rejestru spółdzielni pod nazwą "Powszechny Bank Spółdzielczy z odpowiedzialnością ograniczoną w Kożuchowie" nr I.RS.III.112. Przedmiotem działania Spółdzielni było: udzielanie kredytów w formie dyskonta weksli, pochodzących z obrotów handlowych, pożyczek wekslowych oraz w rachunku bieżącym. Wartość jednego udziału członkowskiego wynosiła 500,00 zł.

LATA 50

W 1950r. zmieniono statut banku oraz nazwę na "Gminna Kasa Spółdzielcza" i rozszerzono teren działania z powiatu kożuchowskiego o Nowe Miasteczko. Kasa gromadziła środki pieniężne w formie wkładów i oszczędności swych członków i innych osób.

W 1953r. do Zarządu wchodzi ówczesny kierownik banku Pan Henryk Zwierzycki, pracując w nim do 1991r., wnosząc duże zasługi w jego rozwój.

Dnia 1 stycznia 1954 r. w Nowym Miasteczku uruchomiono Punk Kasowy nr 2.

W 1957r.decyzjami odgórnymi bank zmienia nazwę na „Kasę Spółdzielczą w Kożuchowie”, ale już w powiecie Nowa Sól. Do Zarządu w tym czasie wszedł Pan Edward Nowecki z Mirocina Dolnego.

W Nowym Miasteczku zaczyna organizować się filia banku na bazie Punktu Kasowego, a jej pierwszym kierownikiem zostaje Pan Sylwester Pogorzelski.

LATA 60

Decyzją Sądu Powiatowego z dnia 28 lipca 1961r. uchwalono nowy statut spółdzielni, która przyjęła nową nazwę "Bank Spółdzielczy w Kożuchowie" - utrzymującą się do dziś. Bank Spółdzielczy w Kożuchowie został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze pod nr A.RS.452.

W 1962r. do Zarządu wchodzi Pani Genowefa Czub, sprawująca jednocześnie funkcję Kierownika Wydziału Kredytów. Pani Genowefa Czub pracuje w Banku do 1996r.

Zebranie Przedstawicieli w dniu 25 marca 1968r. podjęło decyzję o budowie nowego budynku banku przy ul. Klasztornej 4 w Kożuchowie. Budowę tę nadzoruje ówczesny Dyrektor Banku - Pan Henryk Zwierzycki.

LATA 70

W 1972r. Bank Spółdzielczy w Kożuchowie przenosi się do nowej siedziby przy ul. Klasztornej 4 w Kożuchowie.

Na mocy Ustawy z dnia 30 września 1975r. powstaje Bank Gospodarki Żywnościowej, a Bank Spółdzielczy w Kożuchowie zostaje jego członkiem. W tym czasie do Zarządu wchodzi Pan Marek Piotr z Kożuchowa, pozostający w nim do 1995r., a w 1978r. Dyrektorem Banku zostaje Pani Natalia Pawlak - obecnie  Prezes Zarządu. Ograniczono również teren działania banku do miasta i gminy Kożuchów i Nowe Miasteczko. Powstaje Oddział w Nowym Miasteczku a jego kierownikiem zostaje Pan Henryk Jatczak - obecnie Wiceprezes Zarządu.

LATA 90

Na mocy Ustawy z 1990 r. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. utracił funkcję centralnego związku spółdzielczego. W 1992 r. powstaje Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. we Wrocławiu - pełniący funkcje banku zrzeszającego banki spółdzielcze. Bank Spółdzielczy w Kożuchowie wchodzi w strukturę zrzeszenia. Zaczęto intensywnie i nowocześnie szkolić pracowników. Ważną rolę w działalności banku odegrała nowoczesna obsługa klienta i pełna komputeryzacja jego placówek.

W 1992r. rozbudowano siedzibę Banku w Kożuchowie, co przyczyniło się do zdecydowanej poprawy warunków pracy, pozyskania nowych klientów oraz podwojenia kapitału.

01 stycznia 1999r, nastąpiła fuzja Banku Spółdzielczego w Kożuchowie z Bankiem Spółdzielczym w Kargowej, która miała na celu zbudowanie silnej kapitałowo jednostki bankowej, konkurencyjnej wobec innych banków. W wyniku połączenia Bank Spółdzielczy w Kargowej stał się Oddziałem Banku Spółdzielczego w Kożuchowie.

Bank Spółdzielczy w Kargowej działał od 02.11.1947r. pod nazwą "Bank Ludowy-Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością w Kargowej". Pierwszym Prezesem Zarządu została Pani Gertruda Gołębka, a pierwszym Kierownikiem Banku został Pan Walerian Nowicki. W czerwcu 1991r. Kierownictwo Banku objął Pan Bernard Chmiel - zostając jego Prezesem aż do fuzji z BS Kożuchów. Po fuzji objął stanowisko Kierownika Oddziału, a następnie w wyniku zmiany struktury organizacyjnej  –Dyrektora Oddziału i pełnił tę funkcję do marca 2009r. Od 01.05.2009r. Dyrektorem Oddziału w Kargowej zostaje Pani Grażyna Hamrol.

Oddział BS w Kargowej obsługuje klientów z gmin Kargowa i Trzebiechów. Z usług Oddziału korzystają również liczni mieszkańcy gmin Bojadła, Kolsko i Siedlec.

01 marca 1999r otwarto nową placówkę banku - Filię w Trzebiechowie, przy ul. Ogrodowej 7, bezpośrednio podległą Oddziałowi w Kargowej. 13.07.2009r. Filię przeniesiono do nowej siedziby, przy Aleji Lipowej 2 w Trzebiechowie.

PO ROKU 2000

W grudniu 2001r zakończono budowę nowej siedziby oddziału w Nowym Miasteczku. Nowy budynek oddziału ma powierzchnię 300 m2. Taka powierzchnia zapewnia odpowiednie warunki do obsługi klientów. 01 lutego 2002r odbyło się uroczyste otwarcie oddziału. Budowę nadzorował Pan Henryk Jatczak, który pełnił wówczas łącznie funkcję Kierownika Oddziału i Wiceprezesa Zarządu. Od 01.05.2008r. Dyrektorem Oddziału w Nowym Miasteczku zostaje Pani Bożena Łabarzewska

15 marca 2002 roku Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. we Wrocławiu łączy się z Bankiem Unii Gospodarczej S.A., Lubelskim Bankiem Regionalnym S.A., Rzeszowskim Bankiem Regionalnym S.A. oraz Warmińsko – Mazurskim Bankiem Regionalnym S.A. i wspólnie działają pod nazwą Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie (BPS S.A.). Również od tego dnia BPS S.A. stał się nowym bankiem zrzeszającym dla Banku Spółdzielczego w Kożuchowie.

10 października 2002 roku nastąpiła dalsza poprawa warunków obsługi klientów banku, poprzez otwarcie Punktu Kasowego w Kargowej przy ulicy 27 Stycznia 1. Placówka bezpośrednio podlega pod Oddział w Kargowej.

Rok 2002 był też rokiem Jubileuszu 55-Lecia Banku Spółdzielczego w Kożuchowie, a dokładnie dzień 11 listopada. Z tej okazji, Zarząd Banku wspólnie z Radą Nadzorczą, pracownikami i zaproszonymi gośćmi świętował swój jubileusz na Balu Bankowca.

We wrześniu 2004 roku Bank zakupił bankomaty, które zostały zamontowane w Centrali Banku w Kożuchowie oraz w Oddziale w Nowym Miasteczku i Oddziale w Kargowej.

04 stycznia 2006r. otwarto nową placówkę, Filię w Nowej Soli na os. Konstytucji 3-go Maja 9D. Nowoczesna placówka dysponuje pełną gamą usług Banku Spółdzielczego w Kożuchowie i posiada bankomat. Kierownikiem Filii zostaje Pani Jolanta Szatkowska.

Rok 2007 to rok Jubileuszu 60-Lecia Banku Spółdzielczego w Kożuchowie. Z tej okazji w ciągu całego roku trwały liczne konkursy dla klientów Banku i Szkolnych Kas Oszczędności współpracujących z Bankiem.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się 16 listopada 2007 roku w kożuchowskim zamku akademią, w której wzięło udział wielu znamienitych gości. Podczas uroczystości zasłużonym pracownikom, długoletnim działaczom banku i władzom lokalnym wręczono medale, odznaczenia, dyplomy i okolicznościowe statuetki, a zwycięzcom konkursów – nagrody. Jubileusz Banku zakończył się 17 listopada 2007r. wielkim Balem Bankowca z udziałem zaproszonych gości, klientów, delegatów, Rady Nadzorczej, Zarządu i pracowników. Podczas balu przeprowadzono licytację grafiki użytkowej i prac dzieci z SKO, z której dochód przeznaczono na leczenie chorego dziecka.

W grudniu 2007 roku Rada Nadzorcza Banku wraz z Zarządem dokonują zmian w Strukturze organizacyjnej Banku Spółdzielczego w Kożuchowie. Zmiany te podyktowane są wymogami Nowej Umowy Kapitałowej. Jedną z nich jest powstanie Oddział Banku w Kożuchowie, poprzez wyodrębnienie go z Centrali Banku. Z dniem 01.01.2008r. Oddział w Kożuchowie rozpoczyna swoją działalność pod nazwą Bank Spółdzielczy w Kożuchowie Oddział w Kożuchowie z siedzibą przy ul. Klasztornej 4. Dyrektorem Oddziału zostaje Pani Aniela Rumijowska, której od tego czasu zaczyna podlegać Filia w Nowej Soli 

Kolejna zmiana, to zmiana składu Zarządu Banku, który od 28.12.2007r. działa w składzie: Natalia Pawlak – Prezes Zarządu, Henryk Jatczak – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych i Helena Krupa – Wiceprezes Zarządu ds. finansowo – księgowych.

27 sierpnia 2010 roku Oddział Banku w Kargowej z ul. Dolnej 5 i Punkt Kasowy w Kargowej z ul. 27 Stycznia 1, przenoszą się do nowej siedziby w centrum miasta na ul. Rynek 2. „Nowe otwarcie” i przeniesienie usług z dwóch placówek w jedno miejsce jest zgodne z misją banku i oczekiwaniem klientów, aby przybliżyć i poprawić jakość obsługi.

09 września 2010 roku Bank Spółdzielczy w Kożuchowie otwiera kolejną nową placówkę - Filię w Sulechowie, która bezpośrednio podlega Oddziałowi w Kargowej. Kierownikiem Filii zostaje Pani Janina Klebusz.

W 2012 roku obchodziliśmy  uroczyście Jubileusz 65-lecia Banku Spółdzielczego w Kożuchowie. Była  to kolejna okazja do zaprezentowania i podsumowania osiągnięć Banku na przestrzeni tych 65 lat.

 

A dziś…

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie posiada Centralę w Kożuchowie, Oddział w Kożuchowie wraz z Filią nr 2 w Kożuchowie, ul. 22Lipca 32, Oddział w Nowym Miasteczku, Oddział w Kargowej wraz z Filią w Trzebiechowie i Oddział w Nowej Soli . Jest bankiem uniwersalnym, który prowadzi pełną obsługę klientów indywidualnych, przedsiębiorców, organizacji społecznych i zawodowych, stowarzyszeń, rolników oraz jednostek samorządu terytorialnego. Standardowe usługi, jak: oszczędności, kredyty, obrót dewizowy czy bankowość internetowa są dostosowane do wymogów i potrzeb swoich klientów. Najlepszym dowodem skuteczności i jakości usług jest zadowolenie Klientów. Bank aktywnie uczestniczy w dystrybucji środków unijnych. W ramach współpracy z Concordia Polska i Concordia Capital SA świadczy usługi w zakresie ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń na życie. Bezpieczeństwo oszczędności w banku gwarantuje Bankowy Funduszu Gwarancyjny.

Zamierzeniem kierownictwa banku, na czele którego nieprzerwanie od 40 lat stoi Pani Natalia Pawlak -Prezes Zarządu, jest zbudowanie banku silnego kapitałowo, cieszącego się pełnym zaufaniem, odpowiadającego potrzebom swoich członków i klientów. Za cel stawia sobie nie tylko pogoń za zyskiem i wysokimi wskaźnikami ekonomicznymi, co jest oczywiście ważne, ale również dobre wzajemne kontakty ze środowiskiem lokalnym oraz solidność i życzliwość. Przykładem tego jest aktywne uczestniczenie banku w życiu gospodarczym i publicznym regionu na którym działa, liczne wspieranie lokalnej działalność społecznej i oświatowo-kulturalnej, szczególnie w tych środowiskach, w których znajdują się jego członkowie. Dewiza banku: „Solidny, jak nakazuje tradycja i nowoczesny,  jak wymaga przyszłość” jest widoczna w codziennym działaniu.

W 2017 roku obchodziliśmy Jubileusz 70-lecia Banku Spółdzielczego w Kożuchowie, akcentując przy tym długą historię Banku oraz bogate tradycje, które miały wpływ na naszą obecną działalność. 


 

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Klasztorna 4, 67-120 Kożuchów
telefon: (68) 355 20 24, (68) 355 20 25
e-mail: sekretariat@bskozuchow.pl
SWIFT code/BIC code: POLUPLPR

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:
  • Oddział w Kożuchowie: 08:00 – 15:45
  • Oddział w Nowej Soli: 08:00 – 15:45
  • Oddział w Nowym Miasteczku: 08:00 – 15:45
  • Oddział w Kargowej: 08:00 – 15:45
  • Filia w Trzebiechowie: 08:00 – 15:30
  • Filia Nr 2 w Kożuchowie (ul. 22 Lipca): 08:00 – 15:30

Licznik odwiedzin

Naszą stronę odwiedziło już 1678380 osób