BS Kożuchów

Kalendarz, imieniny

Czwartek 9 Grudnia 2021 r.  
Wiesława, Leokadii, Joachima

Bankowość internetowa

Przejdź do strony logowania

Znajdź nas na mapie

Sprawdź jak dojechać do banku

Reklama

  • BLIK
  • mojeID
  • Diners Club International

Nawigacja

O banku   /   Reklamacje   /   

Treść strony

ZASADY REKLAMACJI

Załącznik nr 1
do Instrukcji rozpatrywania reklamacji 

Klient Banku Spółdzielczego w Kożuchowie. (dalej Bank) jest uprawniony do złożenia reklamacji, a Bank jest zobowiązany do jej rozpatrzenia według poniższych zasad:
1.    Klient powinien zgłosić reklamację do Banku niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. Bank rozpatruje reklamacje złożone przez Klientów Banku lub osoby działające w ich imieniu:
1)    w przypadku Klientów indywidualnych w zakresie:
a)    transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 13 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia,
b)    kredytów konsumenckich w terminie nie późniejszym niż 6 lat od dnia zaistnienia zdarzenia,
c)    roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia.
2)    w przypadku Klientów instytucjonalnych w zakresie:
a)    transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc od dnia zaistnienia zdarzenia,
b)    kredytów w terminie nie późniejszym niż 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia,
c)    roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia.
2.    Reklamacja powinna zawierać zastrzeżenia związane z działalnością prowadzoną przez Bank wobec Klienta oraz dane adresowe Klienta. Klient powinien dołączyć wszelkie dokumenty związane z przedmiotem sprawy. Bank może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie dokumentacji zgłaszanej reklamacji, w przypadku w którym uzupełnienie dokumentów warunkuje rozpatrzeniem reklamacji.
3.    Klient może złożyć reklamację w następującej formie:
1)    pocztą tradycyjną kierując pismo na adres korespondencyjny Banku: 67-120 Kożuchów, ul.Klasztorna4  ;
2)    telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną (dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Banku);
3)    pisemnie lub ustnie w placówce Banku. 
4.    Bieg terminu rozpatrywania reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku.
5.    Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji przez pełnomocnika, na podstawie prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.
6.    Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie:
1)    15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej;
2)    30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania dla reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej. 
W uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i ww. terminy rozpatrzenia reklamacji nie mogą zostać dotrzymane, Bank przed upływem tego terminu, informuje Klienta o przyczynie opóźnienia ze wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywanego termin udzielenia odpowiedzi.
7.    W przypadku, o którym mowa w ust. 6. termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi przez Bank nie może być dłuższy niż:
1)    35 dni roboczych dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej, w szczególności reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa ;
2)    60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.
8.    W przypadku braku odpowiedzi ze strony Banku w ciągu 30 dni od otrzymania przez Bank reklamacji lub brak przedstawienia uzasadnienia przekroczenia terminu na udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie, wskazanego w ust. 6, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
9.    Bank udziela odpowiedzi na reklamacje w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji z zastrzeżeniem, że udzielenie odpowiedzi na reklamację w wybranej formie nie może powodować wystąpienia ryzyka ujawnienia tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym. 
10.    Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji.
11.    Klient ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Banku do:
1)    odwołania się do Zarządu Banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację;
2)    odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych Banku w tym  Rady Nadzorczej Banku;
3)    zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta);
4)    zwrócenia się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, działającego przy Związku Banków Polskich w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta) w przypadkach roszczeń określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich (www.zbp.pl);
5)    wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną);
6)    wystąpienia do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania polubownego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną)
7)    wystąpienia z powództwem do Sądu Powszechnego.
12.    Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.

 

 

 

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Klasztorna 4, 67-120 Kożuchów
telefon: (68) 355 20 24, (68) 355 20 25
e-mail: sekretariat@bskozuchow.pl
SWIFT code/BIC code: POLUPLPR

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:
  • Oddział w Kożuchowie: 08:00 – 15:45
  • Oddział w Nowej Soli: 08:00 – 15:45
  • Oddział w Nowym Miasteczku: 08:00 – 15:45
  • Oddział w Kargowej: 08:00 – 15:45
  • Filia w Trzebiechowie: 08:00 – 15:30
  • Filia Nr 2 w Kożuchowie (ul. 22 Lipca): 08:00 – 15:30

Licznik odwiedzin

Naszą stronę odwiedziło już 1678369 osób