BS Kożuchów

Kalendarz, imieniny

Poniedziałek 22 Października 2018 r.  
Filipa, Kordiana, Marka

Bankowość internetowa

Przejdź do strony logowania

Znajdź nas na mapie

Sprawdź jak dojechać do banku

Reklama

 • obiekt Flash - Kredyt "Jubileusz 70"
 • obiekt Flash - dokumenty zastrzeżone

Nawigacja

Aktualności   /   

Treść strony

Otwarcie Filii Nr 2 w Kożuchowie przy ul. 22 Lipca 32
2018.08.08
Otwarcie Filii Nr 2 w Kożuchowie przy ul. 22 Lipca 32

INFORMACJA

 

Szanowni Klienci,

informujemy, że otwarcie Filii Nr 2  w Kożuchowie przy           ul. 22 Lipca 32

nastąpi z początkiem miesiąca

września 2018 r.

po zakończeniu prac remontowych.

 

Za utrudnienia przepraszamy!

Program ,,Dobry Start"
2018.07.23
Program ,,Dobry Start"
Rachunek VAT
2018.07.05

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), Bank Spółdzielczy w Kożuchowie dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN otworzył rachunek VAT.

Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank nie pobiera żadnych dodatkowych prowizji.

Jednocześnie informujemy, że dodatkowo numer NRB otwartego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT są dostępne w placówkach Banku.

 

Z poważaniem Zarząd

Podzielona Płatność
2018.06.19

Szanowni Państwo,

 

Z dniem 01 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Ustawa ta nakłada na banki m.in. obowiązek założenia do 30 czerwca 2018 r., każdemu Klientowi posiadającemu rachunek rozliczeniowy, nowego rodzaju rachunku bankowego tzw. rachunku VAT.

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie rozpocznie otwieranie rachunków VAT w terminie do 30.06.2018 r. Dla każdego Klienta posiadającego co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN zostanie otwarty jeden rachunek VAT, niezależnie od tego czy Klient jest płatnikiem podatku VAT.

Otwarcie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Numer NRB utworzonego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówkach Banku.

Klienci, którzy będą zainteresowani otwarciem kolejnego rachunku VAT, zobowiązani będą do złożenia w placówce Banku dyspozycji otwarcia rachunku VAT. Na tej podstawie Bank Spółdzielczy w Kożuchowie otworzy i powiąże rachunki VAT z rachunkami rozliczeniowymi.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z wejściem w życie tzw. ustawy Split Payment Bank Spółdzielczy w Kożuchowie będzie przekazywał za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBakNet , eCorpoNet, na stronie internetowej www.bskozuchow.pl oraz w placówkach Banku.

 

 Z poważaniem Zarząd  

2018.06.11

Kożuchów, 12.06.2018 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

       Działając na podstawie art. 39 Prawa Spółdzielczego /Dz. U. z 2017 r., poz. 1560/ oraz § 22 Statutu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie, Zarząd Banku Spółdzielczego w Kożuchowie zwołuje Zebranie Przedstawicieli. Zebranie Przedstawicieli odbędzie się 29 czerwca 2018 r. o godz. 1000  w Restauracji „Pod Lipami” w Kożuchowie przy pl. Kopernika 1.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i  Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kożuchowie.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Wybór Komisji ds. Odpowiedniości
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Kożuchowie za 2017 r., przedstawienie bilansu BS Kożuchów oraz informacji z wykonania Uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kożuchowie za 2017 r. oraz przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r.
 11. Sprawozdanie z przeprowadzonej lustracji w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie w 2017 r. przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie Oddział we Wrocławiu.
 12. Omówienie wyników oceny realizacji Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Kożuchowie.
 13. Omówienie wyników oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
 14. Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kożuchowie wraz z oceną kolegialną Rady Nadzorczej jako organu.
 15. Omówienie zmian do Statutu Banku.
 16. Omówienie projektu Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
 17. Omówienie spraw związanych z projektem Centrum Rozwoju Usług Zrzeszenia (CRUZ) Spółki IT BPS  Sp. z o.o.
 18. Dyskusja.
 19. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 •   zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2017 r.,
 •   zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r.,
 •   podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r. oraz podziału wyniku z lat ubiegłych,
 •   zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego za 2017 r.,
 •   udzielenie absolutorium Członkom Zarządu,
 •   określenia górnej granicy zobowiązań,
 • uchwalenia kierunków działalności gospodarczo – finansowej i społeczno – kulturalnej na 2018 r.,
 • wprowadzenia zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie,
 • uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie,
 •  uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego                         w Kożuchowie,
 • Uchwalenie Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kożuchowie,
 • Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej    i Komitetu Audytu za udział w posiedzeniach,
 • Wybór delegata Banku Spółdzielczego w Kożuchowie na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych ,
 • Przystąpienie do projektu Centrum Rozwoju Usług Zrzeszenia (CRUZ) spółki IT BPS Sp. z o.o.

  20. Wolne wnioski.

  21. Zamknięcie obrad.                                  

                                        

                                                                                                          ZARZĄD

 

 

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz bilans i rachunek wyników są do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie.

 

Zebrania Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Kożuchowie
2018.04.09

ZAWIADOMIENIE

 

    Zarząd Banku Spółdzielczego w Kożuchowie działając zgodnie § 37 pkt 7 Statutu Banku  zawiadamia wszystkich Członków Banku, że Zebrania Grup Członkowskich z poniżej podanych miejscowości odbędą się w dniach:

 1. 17.04.2018 r. w siedzibie Banku Spółdzielczego w Kożuchowie przy ul. Klasztornej 4, 67-120 Kożuchów – dwie grupy członkowskie:
 • Godzina 11:00 - z miejscowości: Kożuchów, Mirocin Górny, Mirocin Średni, Mirocin Dolny, Studzieniec, Książ Śląski, Radwanów, Broniszów, Stypułów, Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne, Kolonia Górska, Słocina, Bulin,  Cisów,
 • Godzina 13:00 - z miejscowości: Kożuchów, Bielice, Czciradz, Lasocin, Sokołów, Dziadoszyce, Drwalewice, Zawada i członkowie zamieszkali poza gminą Kożuchów,

 

 1. 18.04.2018 r. w siedzibie O/BS Nowe Miasteczko przy ul. Rynek 25, 67-124 Nowe Miasteczko o godzinie 16:00 - jedna grupa członkowska: z miejscowości: Nowe Miasteczko, Borów Wielki, Borów Polski, Szyba , Gołaszyn, Konin, Popęszyce, Nieciecz, Miłaków, Rejów, Żuków i członkowie zamieszkali poza gminą Nowe Miasteczko.

 

 1. 24.04.2018 r. w siedzibie O/BS Nowa Sól, Os. Konstytucji 3 Maja 9D, 67-100 Nowa Sól o godzinie 16:00 – jedna grupa członkowska z miejscowości: Nowa Sól, Gmina Nowa  Sól   i  członkowie zamieszkali poza gminą Nowa Sól.

 

 1. 26.04.2018 r. w siedzibie O/BS Kargowa przy ul. Rynek 2, 66-120 Kargowa o godzinie 16:00 - jedna grupa członkowska z miejscowości: Kargowa, Jaromierz Stary, Jaromierz Nowy, Obra Dolna, Smolno Wielkie, Smolno Małe, Wojnowo, Chwalim, Karszyn, Dąbrówka i członkowie zamieszkali poza gminą Kargowa.        

 

 

       

                                                                                              ZAPRASZAMY!

Kredyt Okazjonalny
2018.01.31
-
Kredyty konsumpcyjne
2017.12.01
Kredyty konsumpcyjne

Jubileusz 70

Informacja dla posiadaczy rachunków bankowych w zakresie obowiązków wynikających z EURO-FATCA
2017.05.15
-
Bank Spółdzielczy w Kożuchowie niniejszym informuje posiadaczy rachunków bankowych o obowiązkach wynikających z Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (EURO-FATCA) ...
Planet Mobile HCE Wallet - płatność zbliżeniowa za pomocą telefonu komórkowego
2017.03.21
-
Płatności zbliżeniowe telefonem są tak samo proste jak płatności tradycyjną kartą zbliżeniową – zamiast karty do terminala zbliżasz telefon. Możesz płacić telefonem wszędzie tam, gdzie są akceptowane płatności zbliżeniowe kartą VISA.

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Klasztorna 4, 67-120 Kożuchów
telefon: (68) 355 20 24, (68) 355 20 25
e-mail: sekretariat@bskozuchow.pl
SWIFT code/BIC code: POLUPLPR

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:
 • Oddział w Kożuchowie: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowej Soli: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowym Miasteczku: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Kargowej: 08:00 – 15:45
 • Filia w Trzebiechowie: 08:00 – 15:30
 • Filia Nr 2 w Kożuchowie (ul. 22 Lipca): 08:00 – 15:30

Licznik odwiedzin

Naszą stronę odwiedziło już 1034318 osób