BS Kożuchów

Kalendarz, imieniny

Piątek 20 Września 2019 r.  
Mieczysławy, Filipiny, Faustyny

Bankowość internetowa

Przejdź do strony logowania

Znajdź nas na mapie

Sprawdź jak dojechać do banku

Reklama

 • obiekt Flash - Kredyt "Jubileusz 70"
 • obiekt Flash - dokumenty zastrzeżone

Nawigacja

Aktualności   /   

Treść strony

WAŻNY KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ eCorpoNet
2019.08.26

Zmiana sposobu logowania od dnia 10.09.2019 roku

W ramach dostosowania do wymogów unijnej dyrektywy PSD2, w celu zwiększenia ochrony danych osobowych oraz środków znajdujących się na rachunkach bankowych, Bank Spółdzielczy w Kożuchowie wprowadza nowy sposób logowania, wprowadzając tzw. silne uwierzytelnienie użytkownika, polegające na dwuetapowym procesie weryfikacji tożsamości.

Klienci w pierwszym etapie, tak jak dotychczas, będą podawali identyfikator i hasło, natomiast w drugim etapie należy potwierdzić swoją tożsamość, zgodnie z przyjętym sposobem autoryzacji, wskazanym w karcie uprawnień do bankowości internetowej eCorpoNet - hasłem SMS lub bezpiecznym podpisem elektronicznym.

WAŻNY KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ eBankNet
2019.08.26

Zmiana sposobu logowania od dnia 10.09.2019 roku

W ramach dostosowania do wymogów unijnej dyrektywy PSD2, w celu zwiększenia ochrony danych osobowych oraz środków znajdujących się na rachunkach bankowych, Bank Spółdzielczy w Kożuchowie wprowadza nowy sposób logowania, wprowadzając tzw. silne uwierzytelnienie użytkownika, polegające na dwuetapowym procesie weryfikacji tożsamości.

Klienci w pierwszym etapie, tak jak dotychczas, będą podawali identyfikator i hasło, natomiast w drugim etapie należy potwierdzić swoją tożsamość wpisując hasło SMS wysłane na numer telefonu komórkowego, wskazanego we wniosku o świadczenie usług w systemie bankowości internetowej eBankNet.

NIEDOSTĘPNOŚĆ SYSTEMÓW BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJI WYBRANYCH USŁUG W DNIACH 15/16 CZERWCA 2019 R.
2019.06.07

Uprzejmie informujemy, że ze względu na potrzebę wykonania niezbędnych prac serwisowych od dnia 15 czerwca 2019 r. od godz. 10:00 do dnia 16 czerwca 2019 r. do godz. 20:00 

 • niedostępne będą systemy bankowości elektronicznej eBankNet oraz eCorpoNet;
 • karty będą autoryzowane w trybie offline.

 

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy

Godziny otwarcia Banku w dniu 07.06.2019 r.
2019.05.27
Godziny otwarcia Banku w dniu 07.06.2019 r.

 

INFORMACJA!

Uprzejmie informujemy, że placówki Banku Spółdzielczego w Kożuchowie będą czynne w dniu 07.06.2019 r.  w następujących godzinach:

1. Oddział Kożuchów, ul. Klasztorna 4 –  8:00 – 13:00;

2. Filia Nr 2 w Kożuchowie, ul. 22 Lipca 1807 32 – 08:00 – 13:00;

3. Oddział w Nowej Soli, Os. Konstytucji 3 Maja 9D  – 08:00 –13:00;

4. Filia w Trzebiechowie, Al. Lipowa 2 – 08:00 – 12:00.

 

    Oddział w Nowym Miasteczku (ul. Rynek 25) i Oddział w Kargowej (ul. Rynek 2) będą funkcjonować bez zmian w godzinach od 08:00 do 15:45.

 

                                                                                                                           Przepraszamy za utrudnienia.

Życzenia Wielkanocne
2019.04.16
-

.

Informacja w sprawie rozliczeń w dniu 12.11.2018 r.
2018.11.08
Informacja w sprawie rozliczeń w dniu 12.11.2018 r.

Szanowni Klienci,

 

informujemy, że w dniu 12.11.2018 r. wszystkie placówki Banku Spółdzielczego w Kożuchowie będą nieczynne. Jednocześnie informujemy, że rozliczenia elektroniczne dokonywane w systemach eBankNet oraz eCorpoNet będą dostępne i obsługiwane jak w dni powszednie. 

Program ,,Dobry Start"
2018.07.23
Program ,,Dobry Start"
Rachunek VAT
2018.07.05

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), Bank Spółdzielczy w Kożuchowie dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN otworzył rachunek VAT.

Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank nie pobiera żadnych dodatkowych prowizji.

Jednocześnie informujemy, że dodatkowo numer NRB otwartego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT są dostępne w placówkach Banku.

 

Z poważaniem Zarząd

Podzielona Płatność
2018.06.19

Szanowni Państwo,

 

Z dniem 01 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Ustawa ta nakłada na banki m.in. obowiązek założenia do 30 czerwca 2018 r., każdemu Klientowi posiadającemu rachunek rozliczeniowy, nowego rodzaju rachunku bankowego tzw. rachunku VAT.

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie rozpocznie otwieranie rachunków VAT w terminie do 30.06.2018 r. Dla każdego Klienta posiadającego co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN zostanie otwarty jeden rachunek VAT, niezależnie od tego czy Klient jest płatnikiem podatku VAT.

Otwarcie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Numer NRB utworzonego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówkach Banku.

Klienci, którzy będą zainteresowani otwarciem kolejnego rachunku VAT, zobowiązani będą do złożenia w placówce Banku dyspozycji otwarcia rachunku VAT. Na tej podstawie Bank Spółdzielczy w Kożuchowie otworzy i powiąże rachunki VAT z rachunkami rozliczeniowymi.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z wejściem w życie tzw. ustawy Split Payment Bank Spółdzielczy w Kożuchowie będzie przekazywał za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBakNet , eCorpoNet, na stronie internetowej www.bskozuchow.pl oraz w placówkach Banku.

 

 Z poważaniem Zarząd  

2018.06.11

Kożuchów, 12.06.2018 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

       Działając na podstawie art. 39 Prawa Spółdzielczego /Dz. U. z 2017 r., poz. 1560/ oraz § 22 Statutu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie, Zarząd Banku Spółdzielczego w Kożuchowie zwołuje Zebranie Przedstawicieli. Zebranie Przedstawicieli odbędzie się 29 czerwca 2018 r. o godz. 1000  w Restauracji „Pod Lipami” w Kożuchowie przy pl. Kopernika 1.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i  Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kożuchowie.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Wybór Komisji ds. Odpowiedniości
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Kożuchowie za 2017 r., przedstawienie bilansu BS Kożuchów oraz informacji z wykonania Uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kożuchowie za 2017 r. oraz przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r.
 11. Sprawozdanie z przeprowadzonej lustracji w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie w 2017 r. przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie Oddział we Wrocławiu.
 12. Omówienie wyników oceny realizacji Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Kożuchowie.
 13. Omówienie wyników oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
 14. Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kożuchowie wraz z oceną kolegialną Rady Nadzorczej jako organu.
 15. Omówienie zmian do Statutu Banku.
 16. Omówienie projektu Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
 17. Omówienie spraw związanych z projektem Centrum Rozwoju Usług Zrzeszenia (CRUZ) Spółki IT BPS  Sp. z o.o.
 18. Dyskusja.
 19. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 •   zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2017 r.,
 •   zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r.,
 •   podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r. oraz podziału wyniku z lat ubiegłych,
 •   zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego za 2017 r.,
 •   udzielenie absolutorium Członkom Zarządu,
 •   określenia górnej granicy zobowiązań,
 • uchwalenia kierunków działalności gospodarczo – finansowej i społeczno – kulturalnej na 2018 r.,
 • wprowadzenia zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie,
 • uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie,
 •  uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego                         w Kożuchowie,
 • Uchwalenie Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kożuchowie,
 • Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej    i Komitetu Audytu za udział w posiedzeniach,
 • Wybór delegata Banku Spółdzielczego w Kożuchowie na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych ,
 • Przystąpienie do projektu Centrum Rozwoju Usług Zrzeszenia (CRUZ) spółki IT BPS Sp. z o.o.

  20. Wolne wnioski.

  21. Zamknięcie obrad.                                  

                                        

                                                                                                          ZARZĄD

 

 

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz bilans i rachunek wyników są do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie.

 

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Klasztorna 4, 67-120 Kożuchów
telefon: (68) 355 20 24, (68) 355 20 25
e-mail: sekretariat@bskozuchow.pl
SWIFT code/BIC code: POLUPLPR

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:
 • Oddział w Kożuchowie: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowej Soli: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Nowym Miasteczku: 08:00 – 15:45
 • Oddział w Kargowej: 08:00 – 15:45
 • Filia w Trzebiechowie: 08:00 – 15:30
 • Filia Nr 2 w Kożuchowie (ul. 22 Lipca): 08:00 – 15:30

Licznik odwiedzin

Naszą stronę odwiedziło już 1207347 osób