BS Kożuchów

Kalendarz, imieniny

Niedziela 6 Grudnia 2020 r.  
Mikołaja, Nikoli, Jaremy

Bankowość internetowa

Przejdź do strony logowania

Znajdź nas na mapie

Sprawdź jak dojechać do banku

Reklama

  • Diners Club International

Nawigacja

O banku   /   Zasady Ładu Korporacyjnego   /   

Treść strony

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie
o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

W  związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Bank Spółdzielczy w Kożuchowie z siedzibą w Kożuchowie,67-120 Kożuchów, ul. Klasztorna 4, zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że wprowadza „Zasady Ładu  Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku. 
Treść „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego znajduje się w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego 2014 r. pod poz. 17, dostępnym również na stronie internetowej Komisji pod adresem: http://www.dziennikiurzedoweknf.gov.pl/pliki/D_Urz_KNF_poz_17_2014_tcm6-39564.pdf
 Zasady Ładu Korporacyjnego  stanowią zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne  Banku  w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.  
 Główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego” które w ocenie Banku, zgodnie z zasadą proporcjonalności nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci to:
1.    Zasada określona w § 8 ust. 4  ułatwienia dla udziałowców.
W opinii Banku, Statut Banku, przepisy Prawa Spółdzielczego oraz Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli obowiązujący w Banku regulują przebieg i udział w Zebrań Przedstawicieli w sposób kompleksowy. Wprowadzenie zasady byłoby w znacznym stopniu utrudnione ze względów organizacyjno-technicznych. Ponadto wprowadzenie technologii transmisji obrad Zebrań Przedstawicieli oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym jest kosztownym rozwiązaniem. Należy również zwrócić uwagę, iż wprowadzenie tej zasady ma sens w spółkach publicznych, gdzie akcjonariat jest rozproszony. Natomiast banki spółdzielcze cechują się z zasady lokalnością działania, w związku z czym nie ma uzasadnienia dla wprowadzania tak kosztownych rozwiązań. 
2.    Zasady określone w §  11  – transakcje z podmiotami powiązanymi.
Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. 
3.    Zasady określone w § 12 ust. 1 i 2 – dokapitalizowanie i dofinansowanie Banku przez udziałowców.
Zasady nie będą stosowane,  obowiązek dostarczenia wsparcia finansowego wydaje się być racjonalny dla banków komercyjnych, gdzie występują udziałowcy większościowi.  Z uwagi na dużą liczbę udziałowców będących osobami fizycznymi nałożenie na nich dodatkowego obowiązku udzielenia wsparcia kapitałowego i finansowego jest niewykonalne i nieracjonalne. 

4.    Zasady określone w § 13 oraz w § 19  – w zakresie kompetencji organów.
W związku z faktem, iż Bank posiada stosowne regulacje określające kompetencje członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Bank uznaje, iż realizuje obowiązki określone w tych zasadach poprzez stosowanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wytycznych, rekomendacji i zaleceń, określonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego, regulujących tą materię, z zachowaniem zasady proporcjonalności. 

5.    Zasady określone w § 22 ust. 1 i 2  – dotyczące niezależnych członków organu nadzorującego (Rady Nadzorczej).
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, do organów spółdzielni mają prawo być wybierani jej członkowie, osoby będące członkami Rady Nadzorczej podlegają ustawowym ograniczeniom dotyczącym niezależności, członkowie Rady Nadzorczej powinni ponadto być, w związku z pozostałymi zasadami Polityki, zdolne do niezależnego osądu. 
W związku z powyższymi uwarunkowaniami Bank uznaje, iż zasady określone w przytoczonych przepisach, dot. niezależności członków organu nadzorującego stosowane będą  w zmienionej treści: 
„ 1. Do składu Rady Nadzorczej wybierani są udziałowcy Banku, zgodnie z Prawem spółdzielczym.
„2. W składzie Rady Nadzorczej jest zapewniony odpowiedni udział członków niezależnych, realizowane jest to poprzez respektowanie zasady maksymalnego udziału 1/5 pracowników Banku w Radzie Nadzorczej, zapewnia się brak powiązań członków Rady Nadzorczej z Bankiem w ten sposób, że w skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku lub będące pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w Banku w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej, a także zasady, że kandydaci i członkowie Rady Nadzorczej przechodzą proces oceny, uwzględniający ocenę niezależności związanej ze stanowiskami zajmowanymi w przeszłości i obecnie w Banku lub innych podmiotach, w tym badających sprawozdania finansowe Banku. ”
 
6.    Zasady określone w dokumencie „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” dotyczące komórki audytu nie będą stosowane.
W związku z faktem, iż Bank działając na podstawie art. 22b ust. 1 Ustawy z dnia 
7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających  zawarł w dniu 31 grudnia 2015 r. Umowę Systemu Ochrony i zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Audyt wewnętrzny Banku wykonywany będzie  na podstawie art. 10 ust. 2  Ustawy z dnia 10 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, na zasadach określonych w Umowie Systemu Ochrony BPS przez jednostkę zarządzająca Systemem Ochrony BPS- Spółdzielnię, działająca pod firmą „Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS”,   ul. Grzybowska 81;00-844 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000572997, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
7.    Zasady określone w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” „Zasad Ładu Korporacyjnego”.
  W związku z niewykonywaniem przez Bank działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9 - Bank nie  będzie stosował się do zasad określonych w Rozdziale 9.
 
.                                                                                                                                                                                                   Zarząd
          

 

Bank dąży do zapewnienia jak największej przejrzystości swoich działań, należytej jakości komunikacji z klientami oraz ochrony praw członków (udziałowców).

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie przestrzeganie przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego  za 2018 rok, opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

 

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Klasztorna 4, 67-120 Kożuchów
telefon: (68) 355 20 24, (68) 355 20 25
e-mail: sekretariat@bskozuchow.pl
SWIFT code/BIC code: POLUPLPR

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:
  • Oddział w Kożuchowie: 08:00 – 15:45
  • Oddział w Nowej Soli: 08:00 – 15:45
  • Oddział w Nowym Miasteczku: 08:00 – 15:45
  • Oddział w Kargowej: 08:00 – 15:45
  • Filia w Trzebiechowie: 08:00 – 15:30
  • Filia Nr 2 w Kożuchowie (ul. 22 Lipca): 08:00 – 15:30

Licznik odwiedzin

Naszą stronę odwiedziło już 1482241 osób