BS Kożuchów

Kalendarz, imieniny

Sobota 23 Marca 2019 r.  
Pelagii, Feliksa, Zbysława

Bankowość internetowa

Przejdź do strony logowania

Znajdź nas na mapie

Sprawdź jak dojechać do banku

Reklama

  • obiekt Flash - Kredyt "Jubileusz 70"
  • obiekt Flash - dokumenty zastrzeżone

Nawigacja

O banku   /   Reklamacje   /   

Treść strony

ZASADY REKLAMACJI

Załącznik Nr 4

do Instrukcji rozpatrywania reklamacji klientów  Banku Spółdzielczego w Kożuchowie.

 

Klient Banku Spółdzielczego w Kożuchowie   jest uprawniony do złożenia skargi,  reklamacji, wniosku, a Bank jest zobowiązany do jej rozpatrzenia według poniższych zasad:

1. Klient powinien zgłosić skargę, reklamację, wniosek  do Banku niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. Bank rozpatruje skargi, reklamacje, wnioski złożone przez Klientów Banku lub osoby działające w ich imieniu:

1)            w przypadku Klientów indywidulanych w zakresie:

a)            transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 13 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia,

b)            kredytów konsumenckich w terminie nie późniejszym niż 10 lat od dnia zaistnienia zdarzenia,

c)            roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia.

2) w przypadku Klientów instytucjonalnych tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie:

a)            transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc od dnia zaistnienia zdarzenia,

b)            kredytów w terminie nie późniejszym niż 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia,

c)            roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia.

2. Reklamacja powinna zawierać zastrzeżenia związane z działalnością prowadzoną przez Bank wobec Klienta oraz dane adresowe Klienta. Klient powinien dołączyć wszelkie dokumenty związane z przedmiotem sprawy. Bank może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie dokumentacji zgłaszanej reklamacji, w przypadku w którym uzupełnienie dokumentów warunkuje rozpatrzeniem reklamacji. W przypadku nie podania przez klienta adresu korespondencyjnego oraz braku adresu w umowie zawartej z klientem odpowiedź na reklamację pozostanie do odbioru w Centrali Banku.

3. Klient może złożyć reklamację w następującej formie:

1)            pocztą tradycyjną kierując pismo na adres korespondencyjny Banku:67-120 Kożuchów, ul. Klasztorna4;

2)            faksem lub pocztą elektroniczną (dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Banku);

3)            pisemnie lub ustnie w placówce Banku.

4. Bieg terminu rozpatrywania reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku.

5. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji przez pełnomocnika, na podstawie prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.

6. Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji z zastrzeżeniem, że udzielenie odpowiedzi na reklamację w wybranej formie nie może powodować wystąpienia ryzyka ujawnienia tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym. W uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy rozpatrzenia reklamacji nie może zostać dotrzymany, Bank przed upływem tego terminu, informuje Klienta o przyczynie opóźnienia; wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6. termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi przez Bank nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

8. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Banku w ciągu 30 dni od otrzymania przez Bank skargi lub reklamacji lub brak przedstawienia uzasadnienia przekroczenia 30-dniowego terminu odpowiedzi na zgłoszenie, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.

9. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji.

10. Klient ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Banku do:

1)            wyższych szczebli decyzyjnych Banku, w tym Rady Nadzorczej Banku;

2)            Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich  - w przedmiocie roszczeń nie przekraczających 8.000,00 złotych;

3)            Sądu Powszechnego w drodze powództwa cywilnego;

4)            Rzecznika Finansowego.

5)            Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.

11.Klient ma prawo do złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania polubownego przez Rzecznika Finansowego, zgodnie z Ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września  2016 r.

12. W przypadku skargi lub reklamacji dotyczącej produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez Bank klient ma prawo składania skarg i reklamacji bezpośrednio do Zakładu ubezpieczeń, z którym Bank zawarł umowę o współpracy. WTUŻiR Concordia Capital SA, lub Concordia Polska TUW  ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań; MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - ul. Bema 89, 01-233 Warszawa.

12.          Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00- 030 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców      Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.

 

 

Kontakt

Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
Klasztorna 4, 67-120 Kożuchów
telefon: (68) 355 20 24, (68) 355 20 25
e-mail: sekretariat@bskozuchow.pl
SWIFT code/BIC code: POLUPLPR

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku:
  • Oddział w Kożuchowie: 08:00 – 15:45
  • Oddział w Nowej Soli: 08:00 – 15:45
  • Oddział w Nowym Miasteczku: 08:00 – 15:45
  • Oddział w Kargowej: 08:00 – 15:45
  • Filia w Trzebiechowie: 08:00 – 15:30
  • Filia Nr 2 w Kożuchowie (ul. 22 Lipca): 08:00 – 15:30

Licznik odwiedzin

Naszą stronę odwiedziło już 1112221 osób